94 717 35 00
Czynne od pn. do pt.: 8 - 16
Mój koszyk
W koszyku: 0 szt.
Razem (zł): 0,00
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wyszyńskiego 1 75-062,
można skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres ochrona.danych@kosztorysuj.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prezentacji naszej oferty, działań marketingowych i należytego wykonania świadczonych usług,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych na naszej stronie jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych może być Facebook.
Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda i ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Profilowanie używane jest w Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

KNKRB 1

Roboty ziemne

Netto Brutto (VAT 23%)
80,00 zł 98,40 zł

Spis rozdziałówRozdział 01.

Roboty przygotowawcze

 • Karczowanie lub wyrąb drzew, zagajników i krzaków
  • Ręczne karczowanie lub ścinanie drzew
  • Mechaniczne karczowanie i ścinanie drzew piłą mechaniczną
  • Mechaniczne karczowanie pni
  • Ręczne karczowanie pni
  • Mechaniczne i ręczne karczowanie zagajników i krzaków
  • Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi
  • Oczyszczenie terenu z pozostałości po karczowaniu
 • Odspajanie i kruszenie gruntów skalistych
  • Mechaniczne odspajanie skał w wykopach i przekopach
 • Roboty pomiarowe i przygotowanie terenu do robót ziemnych
  • Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
  • Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych
  • Pomiary przy wykopach fundamentowych
  • Spulchnienie ziemi zadarnionej i przygotowanie podłoża pod nasypy
  • Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
  • Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek

Rozdział 02.

Roboty ziemne zmechanizowane

 • Roboty ziemne wykonywane koparkami gąsienicowymi przedsiębiernymi, podsiębiernymi, zgarniakowymi i chwytakowymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
 • Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, z transportem samochodami samowyładowczymi na 1 km
 • Nakłady uzupełniające do tablic za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi
 • Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi lub chwytakowymi, z transportem urobku przyczepami samowyładowczymi holowanymi ciągnikami na odległość do 0,5 km
 • Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km transportu ponad 0,5 km ciągnikami z przyczepą samowyładowczą
 • Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład
 • Wykopy jamiste wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi lub chwytakowymi
 • Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykonywane na odkład koparkami zgarniakowymi lub chwytakowymi
 • Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi lub chwytakowymi z bezpośrednim przerzutem gruntu uzyskanego z ukopu
 • Rowy wykonywane koparkami wielonaczyniowymi wzdłużnego działania
 • Wykopy wykonywane spycharkami
 • Zasypanie z zagęszczeniem spycharkami, ubijakami ręcznymi i mechanicznymi, zagęszczarkami oraz walcami wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów i wykopów obiektowych
 • Dowiezienie gruntu zmagazynowanego w hałdach i zasypanie wykopów spycharkami
 • Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych uprzednio odspojonych
 • Roboty ziemne wykonywane zgarniarkami
 • Nakłady uzupełniające do tablicy 0216
 • Roboty ziemne wykonywane ładowarkami gąsienicowymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
 • Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
 • Mechaniczne plantowanie terenu
 • Zagęszczenie gruntu rodzimego walcami
 • Formowanie i zagęszczenie nasypów zapór ziemnych z ziemi dostarczanej samochodami
 • Formowanie i zagęszczenie wałów przeciwpowodziowych z ziemi dostarczanej zgarniarkami samojezdnymi
 • Formowanie i zagęszczenie nasypów wałów przeciwpowodziowych z ziemi dostarczanej środkami transportu kołowego z wykopu wykonywanego koparką gąsienicową
 • Formowanie nasypów spycharkami bez specjalnego zagęszczenia nasypu z ziemi dostarczanej środkami transportu kołowego z załadunkiem koparką gąsienicową
 • Zagęszczenie nasypów ubijakami ręcznymi i mechanicznymi, zagęszczarkami oraz walcami
 • Mechaniczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli wodno-inżynieryjnych przy wysokości nasypu powyżej 4,0m
 • Zasypywanie przestrzeni za ścianami budowli sztucznych w nasypach kolejowych i drogowych
 • Mechaniczne kopanie rowów
 • Wykopy przy użyciu świdrów mechanicznych lub koparek podsiębiernych wraz z ręcznym zasypaniem dla słupów elektroenergetycznych

Rozdział 03.

Ręczne roboty ziemne

 • Wykopy
 • Zasypanie wykopów ze skarpami
 • Zasypanie wykopów szerokości 0,8-4,5m o ścianach pionowych
 • Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego
 • Plantowanie powierzchni skarp, dna i korony stałych przekopów, wykopów i nasypów (obrobienie na czysto)
 • Rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów
 • Ręczne wyrównanie skarp i dna rowów wykonywanych koparkami
 • Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem w nasyp
 • Ręczne formowanie nasypów
 • Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w gruntach suchych
 • Dodatkowe nakłady do tablicy 0319 za wykonanie pełnego umocnienia ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w gruntach nawodnionych
 • Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych
 • Dodatkowe nakłady do tablicy 0321 za wykonanie pełnego umocnienia ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych
 • Umocnienie ścian wykopów szerokości do 1,0m w gruntach nawodnionych grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wyciąganiem grodzic
 • Umocnienie ścian wykopów pod obiekty specjalne w gruntach suchych wraz z rozbiórką
 • Dodatkowe nakłady do tablicy 0324 za wykonanie umocnienia ścian wykopów pod obiekty specjalne w gruntach nawodnionych wraz z rozbiórką

Rozdział 04.

Roboty wykończeniowe i specjalistyczne

 • Mechaniczne plantowanie terenów przeznaczonych do melioracji
 • Wykopy ręczne rowów i kanałów o głębokości 1,0m
 • Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów liniowych
 • Rowki i bruzdy rozlewowe
 • Grodze ziemne o wysokości do 1,5m
 • Grodze drewniano-ziemne
 • Rdzenie, ekrany i fartuchy glinowe zapór ziemnych oraz zabezpieczające warstwy ochronne
 • Filtry odwrotne i drenażowe rurowe w skarpach ziemnych budowli hydrotechnicznych
 • Ręczne zasypanie wnęk za ścianami budowli przy wysokości nasypu do 4m
 • Wyrównanie i obrobienie na czysto powierzchni dna dołów fundamentowych pod budowle hydrotechniczne
 • Wyrównanie terenu w czaszy zbiornika po karczowaniu i robotach wyburzeniowo-rozbiórkowych
 • Plantowanie skarp, dna rowów oraz skarp i korony nasypów przy robotach wodno-inżynieryjnych
 • Darniowanie skarp na płask lub na mur
 • Darniowanie skarp w kratę
 • Humusowanie i obsianie skarp
 • Wycięcie i transport darniny
 • Brukowanie skarp, przekopów i nasypów
 • Bruki w płotkach na skarpach i płotki u podstawy skarp
 • Wykonanie drobnych elementów odwodnienia na skarpach i dnach rowów
 • Ułożenie ścieków drogowych
 • Umocnienie skarp i dna rowów płytami chodnikowymi oraz brukiem na podsypce
 • Umocnienie rowów elementami prefabrykowanymi (korytkami żelbetowymi)
 • Umocnienie skarp kanałów narzutem kamiennym
 • Umocnienie skarp i dna kanałów płytami żelbetowymi wykonywanymi "na mokro"
 • Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi
 • Mechaniczne umocnienie skarp nasypów zapór ziemnych płytami żelbetowymi wykonywanymi "na mokro"
 • Usunięcie wierzchniej warstwy torfu sposobem mechanicznym
 • Wykonanie części podwodnej nasypów na błotach z gruntu dowożonego samochodami samowyładowczymi
 • Ręczne wykonanie studni depresyjnej o głębokości do 20m
 • Mechaniczne wykonanie studni depresyjnej o głębokości do 20m
 • Likwidacja studni depresyjnej o głębokości do 20m
 • Pompowanie próbne, pomiarowe lub oczyszczające
 • Iłowanie otworów odwierconych studni
 • Igłofiltry o średnicy do 50mm
 • Igłostudnie
 • Studnie wpłukiwane
 • Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie
 • Drenaż rurowy jednorzędowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie suchym
 • Drenaż rurowy korytkowy z obsypką (w wykopie nawodnionym)
 • Drenaże kamienne w skarpach, za przyczółkami budowli i za ścianami oporowymi
 • Rurociągi
 • Zasuwy
 • Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenażowe w dnie wykopu, osadniki piasku
 • Studzienki połączeniowe drenażowe w dnie wykopu
 • Wykonanie geodrenów wciskanych
 • Formowanie pionowych drenów piaskowych
 • Wykonanie stopni ziemnych lub rowków na skarpach nasypów
 • Schody na skarpach nasypów i przekopów
 • Okrycie skarp i grobli torfowych ziemią mineralną
 • Wykonanie i konserwacja materaców drewnianych pod koparki

Rozdział 05.

Roboty ziemne pod budynki (normy scalone)

 • Wykopy fundamentowe koparką podsiębierną o pojemności łyżki 0,60m3 z transportem części urobku na odległość do 3km, a części urobku na odkład, a następnie zasypanie wykopów budynków podpiwniczonych

Być może zainteresują Cię także