94 717 35 00
Czynne od pn. do pt.: 8 - 16
Mój koszyk
W koszyku: 0 szt.
Razem (zł): 0,00
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wyszyńskiego 1 75-062,
można skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres ochrona.danych@kosztorysuj.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prezentacji naszej oferty, działań marketingowych i należytego wykonania świadczonych usług,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych na naszej stronie jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych może być Facebook.
Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda i ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Profilowanie używane jest w Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

KNKRB 6

Nawierzchnie na drogach i ulicach

Netto Brutto (VAT 23%)
73,00 zł 89,79 zł

Spis rozdziałówRozdział 01.

Podbudowy

 • Koryta oraz profilowanie i zagęszczenie podłoża
 • Warstwy odsączające i podsypkowe
 • Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem, mieszanką betonową lub mineralno-bitumiczną
 • Podbudowy betonowe z kruszywa naturalnego, łamanego i żużla wielkopiecowego
 • Podbudowy z mieszanek minaralno-bitumicznych, z gruntu stabilizowanego cementem lub wapnem

Rozdział 02.

Nawierzchnie nieulepszone

 • Nawierzchnie

Rozdział 03.

Nawierzchnie ulepszone

 • Nawierzchnie
 • Wypełnienie szczelin między szyną a nawierzchnią drogową (jednostronnie)

Rozdział 04.

Krawężniki i obrzeża

 • Ławy pod krawężniki
 • Krawężniki betonowe
 • Krawężniki kamienne
 • Obrzeża betonowe

Rozdział 05.

Chodniki

 • Chodniki
 • Wysepki przystankowe i przejazdy tymczasowe

Rozdział 06.

Urządzenia odwadniające

 • Sączki poprzeczne i podłużne
 • Wyloty sączków podłużnych, kolektorów i przepustów pod zjazdami
 • Studnie chłonne z kregów
 • Przepusty rurowe pod zjazdami
 • Ścieki z elementów betonowych
 • Ścieki uliczne z klinkieru drogowego

Rozdział 07.

Oznakowanie i urządzenia zabezpieczające

 • Poręcze ochronne
 • Pionowe znaki drogowe
 • Bariery ochronne
 • Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową

Rozdział 08.

Roboty rozbiórkowe

 • Rozebranie podbudowy z kruszywa, gruntu stabilizowanego, betonu i mas bitumicznych
 • Rozebranie nawierzchni z tłucznia, mas mineralno-bitumicznych, betonu i brukowca
 • Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej i klinkieru drogowego
 • Rozebranie nawierzchni w torowiskach tramwajowych z kostki betonowej lub żużlowej oraz płyt żelbetowych
 • Rozebranie nawierzchni i chodników z płyt betonowych
 • Rozebranie krawężników betonowych i kamiennych oraz obrzeży trawnikowych
 • Rozebranie ścieków z elementów betonowych
 • Rozebranie poręczy ochronnych, ogrodzeń, barier i słupków do znaków

Rozdział 09.

Wytwarzanie mieszanek mineralno-bitumicznych i betonowych

 • Mieszanki mineralno-asfaltowe wytwarzane w wytwórniach mas bitumicznych o wydajności 25-30 ton na godzinę
 • Mieszanki mineralno-smołowe wytwarzane w wytwórniach mas bitumicznych o wydajności 25-30 ton na godzinę
 • Mieszanki asfaltu lanego na warstwy jezdne
 • Chude betony z pospółki wytwarzane w betoniarkach 500 lub 1000 dm3
 • Mieszanki betonowe wytwarzane w betoniarce 500 dm3
 • Mieszanki betonowe wytwarzane w betoniarce 1000 dm3

Rozdział 10.

Utrwalanie i regeneracja nawierzchni

 • Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych

Rozdział 11.

Remonty cząstkowe nawierzchni i elementów dróg i ulic

 • Remonty cząstkowe nawierzchni

Rozdział 12.

Remont elementów oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu

 • Odnawianie farbą

Rozdział 13.

Roboty naprawczo - konserwacyjne

 • Naprawy dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy
 • Oczyszczenie rowów i przepustów z namułu
 • Naprawy darniowania skarp, żwirowanie i miałowanie nawierzchni oraz wypełnienie przekopów piaskiem stabilizowanym cementem
 • Naprawy ścieków ulicznych z klinkieru i kostki kamiennej
 • Regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych oraz naprawy urządzeń (elementów z betonu)
 • Naprawy nawierzchni z kostki w torowiskach tramwajowych
 • Naprawy nawierzchni z płyt żelbetowych w torowiskach tramwajowych
 • Oczyszczenie nawierzchni drogowych

Rozdział 14.

Transport technologiczny materiałów budowlanych

 • Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwórni do miejsca wbudowania
 • Transport mieszanki betonowej samochodami samowyładowczymi lub samochodową mieszarką transportową do betonu
 • Transport elementów (materialów) sztukowych ciężkich
 • Transport materiałów sypkich, w opakowaniach i sztukowych luzem
 • Transport wody beczkowozem

Być może zainteresują Cię także