94 717 35 00
Czynne od pn. do pt.: 8 - 16
Mój koszyk
W koszyku: 0 szt.
Razem (zł): 0,00
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wyszyńskiego 1 75-062,
można skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres ochrona.danych@kosztorysuj.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prezentacji naszej oferty, działań marketingowych i należytego wykonania świadczonych usług,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych na naszej stronie jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych może być Facebook.
Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda i ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Profilowanie używane jest w Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

KNR 2-01

Budowle i roboty ziemne

Netto Brutto (VAT 23%)
119,00 zł 146,37 zł

Spis rozdziałówRozdział 01.

Roboty przygotowawcze

 • Karczowanie lub wyrąb drzew, zagajników i krzaków
  • Karczowanie drzew
  • Ścinanie drzew
  • Karczowanie pni
  • Karczowanie zagajników i krzaków
  • Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi
  • Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu
 • Odspajanie i kruszenie gruntów skalistych
  • Odspajanie skał metodą strzelania
  • Wyrównanie powierzchni skarp i dna wykopów skalistych metodą strzelania
  • Rozdrobnienie brył skalnych lub głazów narzutowych ładunkami nakładanymi lub podkładanymi
  • Mechaniczne odspojenie skał w wykopach i przekopach
 • Roboty pomiarowe i przygotowanie terenu do robót ziemnych
  • Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
  • Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych
  • Pomiary przy robotach fundamentowych
  • Przygotowanie podłoża pod nasypy
  • Wykonanie stopni lub rowków na skarpie nasypów
  • Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
  • Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek
 • Czasowe tory robocze i drogi kołowe
  • Układanie torów i rozjazdów z materiałów staroużytecznych
  • Rozbieranie torów i rozjazdów
  • Układanie, rozebranie i utrzymanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych
  • Czasowe drogi kołowe i place o nawierzchni z żużla paleniskowego

Rozdział 02.

Roboty ziemne zmechanizowane

 • Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km
 • Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku przyczepami samowyładowczymi holowanymi ciągnikami na odległość do 0,5km
 • Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km
 • Roboty ziemne z transportem urobku przyczepami samowyładowczymi holowanymi ciągnikami na odległość do 0,5km
 • Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1,0km
 • Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1,0km lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach
 • Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi i ponad 0,5km przyczepami samowyładowczymi
 • Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami przedsiębiernymi
 • Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi
 • Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami
 • Wykopy jamiste wykonywane na odkład koparkami
 • Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi
 • Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykonywane na odkład koparkami zgarniakowymi
 • Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykonywane na odkład koparkami chwytakowymi
 • Wykopy wykonywane spycharkami
 • Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych
 • Zasypanie wykopów spycharkami
 • Roboty ziemne wykonywane na odkład zgarniarkami
 • Mechaniczne plantowanie terenu
 • Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami
 • Zagęszczenie nasypów
 • Roboty ziemne wykonywane ładowarkami gąsienicowymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km lub na odkład z transportem do 20m
 • Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km lub na odkład wykonywane ładowarkami kołowymi

Rozdział 03.

Ręczne roboty ziemne

 • Ręczne roboty ziemne i wykopy obiektowe z transportem urobku
  • Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km
  • Wykopy fundamentowe
  • Roboty ziemne z transportem urobku koleją wąskotorową
  • Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami
 • Ręczne roboty ziemne bez transportu urobku
  • Wykopy z podnoszeniem urobku żurawiami w pojemnikach i wyładowaniem na odkład
  • Wykopy obiektowe ze skarpami lub o ścianach pionowych wykonywane przy użyciu przenośników taśmowych
  • Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5m ze złożeniem urobku na odkład
  • Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp
  • Wykopy dołów o powierzchni dna do 0,2m2 i głębokości do 1m
  • Ręczne formowanie nasypów z ziemi
 • Wykopy liniowe dla kabli i instalacji sieci zewnętrznych oraz umocnienia ścian i zasypywanie wykopów
  • Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym szerokość wykopu 0,8-4,5m
  • Wykopy liniowe o ścianach pionowych
  • Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych o szerokości wykopu 0,8-4,5m
  • Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych balami drewnianymi w gruntach suchych wraz z rozbiórką
  • Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych wraz z rozbiórką
  • Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych wraz z rozbiórką, w gruntach nawodnionych
  • Umocnienie ścian wykopów
  • Wykopy szybów tunelowych z umocnieniem ścian
  • Zasypywanie szybów tunelowych z rozbiórką umocnień ścian
  • Tunele na ramach stalowych
  • Wykopy liniowe umocnione wraz z zasypaniem i rozbiórką umocnień dla rurociągów i kolektorów pod torami kolejowymi
  • Wykopy liniowe umocnione o szerokości do 1,0m dla rurociągów, kolektorów i drenaży na międzytorzach kolejowych wraz z zasypaniem i rozbiórką umocnienia

Rozdział 04.

Roboty o charakterze branżowym

 • Roboty lotniskowe
  • Mechaniczne spulchnianie ziemi zadarnionej z pocięciem i rozdrobnieniem darniny
  • Roboty w ziemi roślinnej na polach wzlotów wykonywane spycharkami i zgarniarkami
  • Nakłady dodatkowe do tablicy 0402 za przemieszczenie ziemi roślinnej na dalsze odległości
  • Zagęszczanie powierzchni pola wzlotów i koryt pod nawierzchnie pasów startowych
 • Budowle i roboty ziemne hydrotechniczne
  • Przygotowanie podłoża pod nasypy zapór ziemnych
  • Zagęszczanie podłoża pod nasyp zapór ziemnych
  • Formowanie i zagęszczanie nasypów zapór ziemnych z ziemi dostarczonej samochodami spycharkami
  • Rdzenie, ekrany i fartuchy glinowe zapór ziemnych oraz zabezpieczające warstwy ochronne
  • Filtry odwrotne i drenaże rurowe w skarpach ziemnych budowli hydrotechnicznych
  • Wyrównanie i obrobienie na czysto powierzchni dna dołów fundamentowych pod budowle hydrotechniczne
  • Wyrównanie terenu w czaszy zbiornika po karczowaniu i robotach wyburzeniowo-rozbiórkowych
 • Kanały i rowy oraz obiekty nasypowe melioracyjne
  • Wykopy ręczne rowów i kanałów
  • Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów
  • Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów liniowych
  • Mechaniczne plantowanie terenów przeznaczonych do melioracji
  • Rowki i bruzdy rozlewowe
  • Grodze ziemne o wysokości do 1,5m
  • Grodze drewniano-ziemne
  • Wykopy rowów i kanałów po koparkach

Rozdział 05.

Roboty wykończeniowe i towarzyszące

 • Zasypywanie wykopów oraz wnęk budowli inżynieryjnych
  • Ręczne zasypywanie
  • Mechaniczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli wodno-inżynieryjnych przy wysokości nasypu powyżej 4m
  • Zasypywanie przestrzeni za ścianami budowli sztucznych w nasypach kolejowych i drogowych
 • Plantowanie terenu oraz skarp wykopów i nasypów
  • Plantowanie
 • Umocnienie skarp przekopów i nasypów oraz dna i skarp rowów lub kanałów
  • Darniowanie skarp
  • Humusowanie i obsianie skarp
  • Transport darniny
  • Brukowanie skarp, przekopów i nasypów
  • Bruki w płotkach na skarpach i płotki u podstawy skarp
  • Wykonanie drobnych elementów odwodnienia na skarpach i dnach rowów
  • Ułożenie ścieków drogowych
  • Umocnienie
  • Mechaniczne umocnienie skarp nasypów zapór ziemnych płytami żelbetowymi wykonywanymi na mokro
 • Roboty dodatkowe przy budowie nasypów na błotach
  • Usunięcie wierzchniej warstwy torfu
  • Ręczne wykonanie rowów oraz przecięcie kożucha na błotach sposobem minerskim
  • Wykonanie części podwodnej nasypów na błotach, z gruntu dowożonego samochodami samowyładowczymi
  • Osadzenie nasypów na błotach sposobem minerskim
 • Różne roboty towarzyszące
  • Drenaże kamienne w skarpach, za przyczółkami budowli i za ścianami oporowymi
  • Schody na skarpach nasypów i przekopów
  • Okrycie skarp i grobli torfowych ziemią mineralną
  • Wykonanie i konserwacja materaców drewnianych pod koparki

Rozdział 06.

Odwodnienie wykopów

 • Studnie depresyjne i otwory wiercone
  • Ręczne wykonanie studni depresyjnej o głębokości do 20m
  • Mechaniczne wykonanie studni depresyjnej o głębokości do 20m
  • Likwidacja studni depresyjnej o głębokości do 20m
  • Dodatek do tablicy 0601-0602 do materiałów za osiatkowanie filtru właściwego siatką z miedzi lub siatką z tworzyw sztucznych
  • Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające
  • Iłowanie otworów odwierconych studni
 • Igłofiltry, igłostudnie i studnie wpłukiwane
  • Igłofiltry o średnicy do 50mm
  • Igłostudnie
  • Studnie wpłukiwane
 • Drenaże
  • Podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie
  • Drenaż rurowy
 • Rurociągi tymczasowe
  • Rurociągi
 • Zasuwy
  • Zasuwy kielichowe
  • Zasuwy kołnierzowe
 • Osadniki piasku, studzienki rewizyjne i połączeniowe oraz studzienki zbiorcze
  • Studzienki
  • Wykonywanie geodrenów wciskanych
  • Formowanie pionowych drenów piaskowych

Rozdział 07.

Roboty ziemne dla robót elektroenergetycznych

 • Kopanie rowów dla kabli o głębokości rowu do 0,6m, do 0,8m, do 1,0m, do 1,2m
 • Zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0,4m, do 0,6m, do 0,8m, do 1,0m
 • Podkopy ręczne nieumocnione wraz z zasypywaniem
 • Wykopy wraz z zasypaniem dla słupów elektroenergetycznych linii napowietrznych NN

Być może zainteresują Cię także