94 717 35 00
Czynne od pn. do pt.: 8 - 16
Mój koszyk
W koszyku: 0 szt.
Razem (zł): 0,00
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wyszyńskiego 1 75-062,
można skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres ochrona.danych@kosztorysuj.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prezentacji naszej oferty, działań marketingowych i należytego wykonania świadczonych usług,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych na naszej stronie jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych może być Facebook.
Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda i ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Profilowanie używane jest w Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

KNR 2-31

Nawierzchnie na drogach i ulicach

Netto Brutto (VAT 23%)
89,00 zł 109,47 zł

Spis rozdziałówRozdział 01.

Podbudowy

 • Koryta wykonywane
 • Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
 • Warstwy
 • Wyrównanie istniejącej podbudowy
 • Podbudowy
 • Podbudowy z gruntu stabilizowanego
 • Podbudowy
 • Wzmocnienie istniejącej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania jako podbudowy
 • Pielęgnacja podbudowy z mieszanki betonowej i z gruntu stabilizowanego cementem

Rozdział 02.

Nawierzchnie nieulepszone

 • Nawierzchnie

Rozdział 03.

Nawierzchnie ulepszone

 • Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce
 • Nawierzchnie z kostki
 • Rolki z kostki przy szynach tramwajowych
 • Nawierzchnie
 • Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
 • Nawierzchnie z mieszanki
 • Wypełnienie szczelin między szyną a nawierzchnią drogową (jednostronnie)

Rozdział 04.

Krawężniki, obramowania i obrzeża

 • Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe
 • Ławy pod krawężniki
 • Krawężniki
 • Obramowania jezdni lub chodników
 • Obrzeża betonowe

Rozdział 05.

Chodniki, wjazdy, place

 • Chodniki
 • Wjazdy do bram
 • Place i zatoki postojowe
 • Wysepki przystankowe i przejazdy tymczasowe
 • Układanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości 6cm i 8cm

Rozdział 06.

Urządzenia odwadniające

 • Sączki poprzeczne i podłużne
 • Obudowy wylotów sączków podłużnych i kolektorów
 • Studnie
 • Przepusty rurowe pod zjazdami
 • Ścieki z elementów betonowych
 • Ścieki uliczne

Rozdział 07.

Oznakowanie i urządzenia zabezpieczające

 • Poręcze ochronne
 • Słupki do znaków drogowych
 • Przymocowywanie i zdejmowanie tablic znaków drogowych
 • Bariery ochronne
 • Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową

Rozdział 08.

Roboty rozbiórkowe

 • Rozebranie podbudowy
 • Rozebranie nawierzchni
 • Rozebranie rolki z kostki przy szynach tramwajowych
 • Rozebranie nawierzchni
 • Rozebranie

Rozdział 09.

Wytwarzanie mieszanek mineralno-bitumicznych i betonowych

 • Mieszanki mineralno-asfaltowe wytwarzane w zespołach do suszenia i otaczania kruszywa
 • Mieszanki mineralno-smołowe wytwarzane w zespołach do suszenia i otaczania kruszywa
 • Mieszanki asfaltu lanego na warstwy jezdne wg PN-64/S-96032
 • Mieszanki betonowe z pospółki wytwarzane w betoniarkach
 • Mieszanki betonowe wytwarzane w betoniarkach

Rozdział 10.

Utrwalenie i regeneracja nawierzchni

 • Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych
 • Regeneracja i powierzchniowe zamknięcie nawierzchni bitumicznej
 • Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych

Rozdział 11.

Remonty cząstkowe nawierzchni

 • Remonty cząstkowe nawierzchni

Rozdział 12.

Remonty cząstkowe elementów dróg i ulic

 • Przestawienie krawężników
 • Przestawienie
 • Remonty cząstkowe
 • Remonty nawierzchni z płyt żelbetowych prefabrykowanych w torowiskach tramwajowych
 • Remonty cząstkowe obrukowań skarp, rowów i stożków

Rozdział 13.

Remont elementów oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu na drogach i ulicach

 • Odnawianie oznakowania poziomego jezdni farbą chlorokauczukową
 • Odnawianie farbą

Rozdział 14.

Roboty naprawczo-konserwacyjne

 • Naprawy dróg gruntowych
 • Oczyszczanie
 • Naprawy darniowania skarp
 • Regulacje pionowe studzienek dla urządzeń podziemnych
 • Wypełnienie przekopów piaskiem stabilizowanym cementem
 • Żwirowanie i malowanie nawierzchni
 • Remonty obiektów z betonu

Rozdział 15.

Transport technologiczny materiałów budowlanych

 • Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwórni do miejsca wbudowania
 • Transport mieszanki betonowej samochodową mieszarką o pojemności 2500 dm3 z wytwórni do miejsca wbudowania
 • Transport mieszanki betonowej samochodami samowyładowczymi z wytwórni do miejsca wbudowania
 • Transport wewnętrzny materiałów sztukowych o masie od 200 do 2000kg na odległość do 0,5km
 • Transport wewnętrzny materiałów pojazdami
 • Transport wody beczkowozem na odległość do 0,5km
 • Nakłady uzupełniające do tablicy 1512 na transport wody beczkowozem na dalsze 0,5km ponad 0,5km

Być może zainteresują Cię także